Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2012

Woliński Park Narodowy w roku 2012 uzyskał środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na cele zgodne z określonymi w art.58 ustawy o lasach, które mogły być realizowane w Parku. Obejmowały one:

Lp.
Zadania
Rozmiar
Koszt [zł]

Zadania z zakresu Badań naukowych

(art.58 ust.2 pkt.2)

1

Badania nad antropopresją i stopniem wykorzystania infrastruktury turystycznej oraz wykorzystaniem istniejących przejść i korytarzy ekologicznych oraz kontrola wyników pomiarów wahań wód podziemnych w Wolińskim Parku Narodowym

-
201 499,00

Zadania z zakresu Innej działalności z zakresu gospodarki leśnej

(art.58 ust.2 pkt.6)

1

Ochrona ekosystemów leśnych Wolińskiego Parku Narodowego.

161,20 ha

346 703,00
2

Remonty dróg przeciwpożarowych – I etap.

19,19 km

452 967,00
 
Łącznie
 
1001 169,00
 

Stosownie do zawartej z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w dniu 24.08.2012r.umową nr ZP-22/12, środki Funduszu Leśnego przeznaczone zostały na sfinansowanie zgodnych ww.wnioskiem zadań:

 
Nr. Zadania wg.umowy
Opis zadania
 
1

Ochrona czynna ekosystemów leśnych WPN – usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu

1)

Wykonano prace związane z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu rosnących w pobliżu szlaków pieszych i dróg publicznych oraz budynków w ilości 159 sztuk, wykonano obcięcie konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu na 15 drzewach oraz uprzątnięto miejsce realizacji ww. prac w zasięgu pasów p-poż. z gałęzi i konarów.

2

Badania nad antropopresją i stopniem wykorzystania infrastruktury turystycznej oraz wykorzystaniem istniejących przejść i korytarzy ekologicznych oraz kontrola wyników pomiarów wahań wód podziemnych w Wolińskim Parku Narodowym

1)

Zakupiono 7 kompletów fotopułapek typu TV-5220M (fotopułapka TV-5220M z 2 akumulatorkami AA i ładowarką TV-700)

2)

Zakupiono i zamontowano 11 kompletów urządzeń do zliczania ruchu pieszego (komplet tworzą: czujnik ruchu, rejestrator do gromadzenia danych, słupek do zabudowy czujnika, studzienka do zabudowy podziemnej rejestratora) wraz z oprogramowaniem PC

3)

Zakupiono sondę KLL084 do pomiaru zwierciadła wód podziemnych w piezometrach (sonda o średnicy 14mm, sygnalizacja dźwiękowo-świetlna, zakres pomiaru 50m, rama wsporcza z bębnem na taśmę)

3

Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – etap I.

1)

Wykonano profilowanie korony drogi i uzupełniono ubytki nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 10 170mb.

2)

Odbudowano zniszczone odcinki dróg o łącznej długości 2 470mb poprzez wbudowanie tłucznia łamanego frakcji 0-32mm i jego zagęszczenie warstwą o grubości 15cm.

3)

Wykonano 190mb nawierzchni dróg z płyt JOMB na odcinkach najbardziej narażonych na wpływ czynników abiotycznych (erozja wodna)

4)

Przycięto konary i gałęzie drzew do uzyskania parametrów przejazdu : skrajnia 6m, wysokość 4m na odcinkach o łącznej długości 11 440mb.

 

Dodatkowe fundusze uzyskane z Funduszu Leśnego pozwoliły na wykonanie najbardziej pilnych z punktu widzenia potrzeby czynnej ochrony drzewostanów zabiegów, istotnej poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Parku oraz wsparcia systemu badań naukowych prowadzonych przez Woliński Park Narodowy.

 
1. Zestawienie wykorzystania środków w ramach umowy ZP-22/12 z dnia 24.08.2012r.
Nr. Zadania wg.umowy
Opis zadania
(§2 ust.1 umowy)
Kwota przyznana
Kwota wydatkowana
Różnica
1
Ochrona czynna ekosystemów leśnych WPN
25000,00
25000,00
0,00
2

Badania nad antropopresją i stopniem wykorzystania infrastruktury turystycznej oraz wykorzystaniem istniejących przejść i korytarzy ekologicznych oraz kontrola wyników pomiarów wahań wód podziemnych w Wolińskim Parku Narodowym

201499,00
199551,05
1947,95
3

Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – etap I.

452967,00
441308,02
11658,98
 
łącznie
679466,00
665859,07
13606,93
 
 Za wsparcie ze strony Funduszu Leśnego serdecznie dziękujemy.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy