Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2013

 

Woliński Park Narodowy w roku 2013 po wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych uzyskał środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na cele zgodne z określonymi w art.58 ustawy o lasach, które mogły być realizowane w Parku. Wniosek obejmował trzy zasadnicze grupy działań:

Lp.
Zadania
Rozmiar

Koszt [zł]

Zadania z zakresu Innej działalności z zakresu gospodarki leśnej

(art.58 ust.2 pkt.6)

1.

Przebudowa i ochrona ekosystemów leśnych Wolińskiego Parku Narodowego.

40,37 ha
133 601,00
2.

Remonty dróg przeciwpożarowych – II etap.

9,22 km
610 438,79
3.

Zakup sprzętu uzupełniającego system GIS

 5 szt.
64 127,00
 
Łącznie
 
808 166,79
 

Stosownie do zawartej z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w dniu 24.05.2012r. umową nr ZP-10/13, środki Funduszu Leśnego przeznaczone zostały na sfinansowanie zgodnych z zaakceptowanym wnioskiem zadań:

Nr. Zadania wg.umowy

Opis zadania

1

Zadanie 1 (Zabiegi ochrony czynnej ekosystemów leśnych WPN)

1)

Wykonano zabieg usuwania gatunków obcych chorologicznie z drzewostanów na powierzchni 17,89ha.

2)

Wykonano pielęgnację młodego pokolenia na powierzchni 3,50ha.

3)

Wykonano zabieg kształtowania składu gatunkowego i struktury przestrzennej – zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych na powierzchni 1,20ha

4)

Wykonano zabieg kształtowania składu gatunkowego i struktury przestrzennej – zabieg o charakterze czyszczeń późnych na powierzchni 7,81ha

5)

Wykonano naprawę i konserwację istniejących ogrodzeń zabezpieczających odnowienia sztuczne lasu na długości łącznej 1246mb.

6)

Zakupiono i zamontowano 31 sztuk szlabanów.

7)

Wykonano zadania utrzymania pasów p-poż typu A na odcinku ca. 20km przy drodze nr 102.

8)

Wykonano lotnicze patrolowanie obszaru leśnych WPN w ramach systemu Lasów Państwowych – partycypowano w kosztach.

2

Zadanie 2 (Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – etap II.)

1)

Wykonano profilowanie korony dróg i uzupełniono ubytki nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 5630mb.

2)

Odbudowano zniszczone odcinki dróg o łącznej długości 3470mb poprzez wbudowanie tłucznia łamanego frakcji 0-32mm i jego zagęszczenie warstwą o grubości 15cm.

3
Zadanie 3 (Zakup sprzętu)
1)

Zakupiono rejestrator Motorola MC9596 (z kontraktem serwisowym Gold) – 1 szt.

2)

Zakupiono palm top terenowy z GPS Motorola MV-65 – 1 szt. ze stacja dokującą – 1 szt., uchwytem samochodowym z zasilaczem – 1 szt.,

3)

Zakupiono kartę Micro SD – 4 GB – 1 szt.

4)

Zakupiono dalmierz laserowy TruPulse 360B – 1 szt.

5)

Zakupiono licencje na użytkowanie aplikacji M-las Inżynier – 1 szt.

6)

Zakupiono lornetki: Docter 10x42 B/FC - 2szt., CarlZeiss 8x56 T RF z dalmierzem laserowym – 1 szt.

 

Dodatkowe fundusze uzyskane z Funduszu Leśnego pozwoliły na wykonanie najbardziej pilnych z punktu widzenia potrzeby czynnej ochrony ekosystemów leśnych Parku zabiegów (likwidacja źródeł degradacji siedlisk w tym gleb), istotnej poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Parku (dojazdy pożarowe) oraz wsparcia systemu GIS użytkowanego Wolińskim Parku Narodowym, dzięki któremu stał się on pełnym w zakresie sprzętowym.

 

W całościowy ujęciu realizacja umowy ZP-10/13 z dnia 24.05.2013r.przedstawiała się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr. Zadania wg.umowy

Opis zadania

(§2 ust.1 umowy)

Kwota przyznana [zł]

Kwota wydatkowana

[zł]

Różnica [zł]

1

Zadanie 1

133 601,00
95 574,25
38026,75
2

Zadanie 2

610 439,00
585 480,00
24959,00
3

Zadanie 3

54 408,00
44 542,29
9865,71
 
łącznie
798 448,00
725596,54
72851,46
 

Niewielkie odstępstwa rozmiaru rzeczowego zadań (pkt.1) wykonanych względem planowanych wynikały z uwarunkowań przyrodniczych oraz brakiem potrzeb (np. remontu ogrodzeń leśnych, utrzymania pasów p-poż.). Niższe koszty to efekt przeprowadzonych postępowań przetargowych w których zaoferowano niższe ceny wykonania usług lub dostawy sprzętu.

 

Za udzielone ze środków Funduszu Leśnego wsparcie serdecznie dziękujemy.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy