Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2016

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2016

W sierpniu 2016 r. podpisana została umowa nr EZ.0290.1.24.2016 o dofinansowaniu niektórych zadań ochronnych ekosystemów leśnych Wolińskiego Parku Narodowego realizowanych metodami gospodarki leśnej ze środków Funduszu Leśnego. Zadania objęte umową odpowiadają wymogom określonym w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr 13 z dnia 26.02.2016 r. Są nimi:

1. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach na siedliskach zdegradowanych występujących na gruntach porolnych planowany do wykonania na powierzchni 16,07 ha,

2. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach na siedliskach zdegradowanych - zabieg o charakterze trzebieży późnej, planowany do wykonania na powierzchni 166,11 ha,

3. Usuwanie gatunków obcych z dolnych warstw drzewostanów – zabieg obejmuje usuwanie świerka, robinii akacjowej, czeremchy późnej, śnieguliczki, rdestowa i jest planowany do wykonania na powierzchni 26,04 ha,

4. Remont nawierzchni dróg leśnych planowany do wykonania na odcinkach dróg o łącznej długości 2500m,

5. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych obejmujące dyżury na dostrzegalni p-poż „Grzywacz” i PAD WPN, będące integralną częścią systemu ochrony p-poż wyspy Wolin, pełnione w okresie marzec-październik,

6. Poprawa warunków udostępnienia Zagrody Pokazowej Zubrów – punktu na szlaku turystycznym zielonym poprzez remont 240 m ogrodzenia wybiegu dzików oraz dwóch podestów widokowych przy wybiegach zwierząt

7. Remont 123 m palisady drewnianej zabezpieczającej stok wzniesienia przed erozją przy wejściu na szlak czerwony w rejony Kawczej Góry.

Łączna wartość kosztów bezpośrednich ww. zadań objętych dofinansowaniem to kwota 847070,66 złotych.

Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w I kwartale 2017 r.

Za udzielone wsparcie istotnie wpływające na możliwość wykonania ww. zadań ochronnych już teraz serdecznie dziękujemy.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy